บทความความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย


 

ถังดับเพลิงมีกี่ชนิด?

ถังดับเพลิงในประเทศไทยสามารถแบ่งประเภทหลักๆได้6 ประเภท ได้แก่