บทความความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย


 

"ประกาศกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้" ที่ประกาศใหม่เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ไม่ได้ระบุมาตรฐานมอก. เอาไว้!! ต่อไปนี้ ถังดับเพลิงที่ได้รับมอก. ใช้ไม่ได้แล้ว !!! จริงรึ??  

คำตอบ คือ ไม่จริงครับ บางท่าน โดยเฉพาะเจ้าของกิจการต่างๆที่มีถังดับเพลิงที่ได้รับรองโดยมาตรฐานมอก. อาจตกใจได้เมื่อ เห็นประกาศกรมสวัสดิการฉบับใหม่ที่ประกาศออกมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ในเนื้อหาถังดับเพลิงที่ติดตั้งในโรงงาน หรือ สถานประกอบกิจการต่างๆ จะต้องได้การรับรอง โดยมาตรฐานต่างๆที่ระบุไว้ แต่! ไม่มีมาตรฐานที่ระบุไว้นั้น กลับไม่มีมาตรฐานมอก. รวมอยู่ด้วย แต่ความเป็นจริงนั้น เรายังสามารถใช้ต่อไปได้นะครับ เนื่องจากประกาศตัวใหม่ที่ออกมานั้น เป็นเสมือนกฏหมายลูกที่แยกออกมาจากกฎหมายแม่ (นั่นคือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งระบุไว้ในหน้าที่ 28 ข้อ 13 วรรคที่ 1ไว้ว่า "(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด"(อ้างอิงDownload)

สรุปคือ มาตรฐานการรับรองถังดับเพลิงที่ประกาศออกมาใหม่ตามประกาศกรมสวัสดิการฉบับใหม่ก็คือมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งระบุไว้ในหน้าที่ 28 ข้อ 13 วรรคที่ 1 หรือจะเรียกอีกนัยหนึ่งก็คือ มาตรฐานการรับรองถังดับเพลิงในประกาศกรมสวัสดิการฯคือมาตรฐานทางเลือกนอกจากมาตรฐานมอก. นั่นเอง