บทความความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย


 

ตัวเลขหน้าตัวอักษร A และB บนฉลากข้างถังดับเพลิง มีความหมายอย่างไร

ตัวเลขหน้าตัวอักษร A และB ที่ปรากฏบนฉลากข้างถังดับเพลิงนั้น  หมายถึง Fire rating หรือ ตัวเลขแสดงผลที่ได้จาก
การทดสอบดับเพลิงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ (พื้นที่
หรือขนาดของเพลิงไหม้ / เวลาที่ใช้ในการดับไฟ)
เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องดับเพลิงอันนั้น
สามารถดับเพลิงขนาดที่กำหนดไว้ได้ในเวลาที่
ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไข/ข้อบังคับในมาตรฐานการ
ทดสอบซึ่งเป็นข้อจำกัดในเรื่องของประสิทธิภาพ
เมื่อนำมาใช้ในสถานการณ์จริง
มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) ดับไฟของเครื่องดับเพลิงตามข้อบังคับ UL/ANSI
711: Rating and Fire Testing of Fire Extinguishers
ระบุตัวเลขระดับความสามารถในการดับไฟของ
เครื่องดับเพลิงหน้าตัวอักษรที่แสดงถึงประเภท
เพลิงไหม้ที่ดับได้ เช่น 1-A : 10-B : C ทั้งนี้ ตัว
เลขหน้า A คูณด้วย 1.25 จะเท่ากับปริมาณน้ำ
(หน่วยเป็นแกลลอน) ที่ใช้ดับไฟ นั่นคือ Fire
Rating 1A จะมีความสามารถในการดับไฟเท่า
กับการใช้น้ำ 1.25 แกลลอน ส่วนตัวเลขอยู่หน้า
B หมายถึงขนาดของไฟ (หน่วยเป็นตารางฟุต)
ที่เครื่องดับเพลิงนั้นสามารถดับ ได้ เช่น 10 B
จะมีความสามารถดับเพลิงไหม้ที่ มีขนาดพื้นที่
10 ตารางฟุตได้ ส่วน C ไม่มีตัวเลขใดกำกับไว้
ข้างหน้า เนื่องจากในสหรัฐฯ ไม่มีการจัดระดับ
ความสามารถในการดับไฟประเภท C เพียงแต่
ระบุให้ทราบว่า เครื่องดับเพลิงนั้นสามารถดับ
ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่
หรือถ้าจะให้พูดกันง่ายขึ้นนะครับ ตัวเลขหน้าA และB คือความสามารถในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ ตัวอย่างเช่น เครื่องดับเพลิงได้รับ Fire rating 6A 30B จากมาตรฐาน มอก.332-2537 ของ สำนักงานมาตรฐาน -ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือเครื่องดับเพลิงที่ผ่านการทดสอบ การดับเพลิง สามารถดับเพลิงที่เกิดจากกองไม้สูงจำนวน 153ชิ้น17 ชั้น และสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน350ลิตร ในกระบะน้ำมันที่กว้างด้านละ 2.65เมตร ได้ครับ (ยิ่งตัวเลขยิ่งสูง ยิ่งสามารถดับเพลิงกองใหญ่ได้มากขึ้น สำหรับ Fire Rating อื่นๆ สามารถดูรูปที่ผมใส่ไว้ด้านล่าง เพื่อประกอบความเข้าใจก็ได้ครับ)

credit : นิตยสาร Safety Life