บทความความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย


 

เราสามารถจำแนกแยกชนิดเชื้อเพลิงของไฟ ได้เป็นกี่ประเภท

ภาพสัญลักษณ์และทรงเรขาคณิตที่ใช้
แทนเพลิงไหม้ประเภทต่างๆ ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน NFPA 10: Standard for Portable
Extinguishers, 2007 มีดังต่อไปนี้

1.เพลิงไหม้ประเภทเอ (Class A Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปสามเหลี่ยมสีเขียว,
ภาพสัญลักษณ์ : ถังขยะและไม้กำลังลุกไหม้ ใช้
ดับไฟที่เกิดจาก ของแข็งติดไฟได้ทั่วไป

2.เพลิงไหม้ประเภทบี (Class B Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดง,
ภาพสัญลักษณ์ : ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟ
ไหม้แอ่งน้ำมัน ใช้ดับไฟที่เกิดจากของเหลวและ
ก๊าซไวไฟ

3. เพลิงไหม้ประเภทซี (Class C Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปวงกลมสีน้ำเงิน, ภาพ
สัญลักษณ์ : ปลั๊กไฟฟ้าและเต้าเสียบกำลังไหม้
ไฟ ใช้ดับไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแส
ไฟฟ้าเดินอยู่

4.เพลิงไหม้ประเภทดี (Class D Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปห้าเหลี่ยม (ดาว) สี
เหลือง, ภาพสัญลักษณ์ : ไฟไหม้เครื่องมือและ
แท่นรองรับ ใช้ดับไฟที่เกิดจากโลหะที่ติดไฟได้

5.เพลิงไหม้ประเภทเค (Class K Fire)
สัญลักษณ์เรขาคณิต : รูปหกเหลี่ยมสีดำ, ภาพ
สัญลักษณ์ : ไฟไหม้กระทะ ใช้ดับไฟที่เกิดจาก
น้ำมันปรุงอาหารและไขมัน