หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (Santo Fire training)

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้าน
การบรรเทาสาธารณภัย โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการรับรองการฝึกอบรมจาก กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการต่างๆนั้น มีความสำคัญที่จะต้องฝึกฝนและฝึกซ้อมให้เกิดความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้าง

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรม มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลไปถึงสถานประกอบการ / นายจ้าง และประเทศชาติ ต่อไป

 

 


  หลักสูตร ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตั้น (ตามกฎหมาย)
• ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
• จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
• การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
• วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
• แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
• วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง
 


  หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (ตามกฎหมาย)
• แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
• แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ
• การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  หลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย
• เทคนิคการใช้ SCBA และผจญเพลิง
• ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในการผจญเพลิงต่างๆ
• ฝึกซ้อมการจัดทีมในการเข้าผจญเพลิง
• การวางแผนช่วยเหลือและการสั่งการเป็นทีม
• ฝึกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER
• ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม --> Gallery