Company Profile

 

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีปณิธาณ มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมและพัฒนาวงการดับเพลิงในประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัย การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลาการทั้งภาครัฐและเอกชน และการมุ่งเน้นการบริการแก่ลูกค้า โดยมีหลักการดำเนินธุรกิจ คือ คุณภาพและบริการคือ มาตรฐานของซานโตกรุ๊ป

การดำเนินงาน
บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทุก
ประเภท และเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง ในปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม โดยการตั้งศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย “ซานโต” ขึ้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรในด้านดับเพลิงและเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ อย่างครบวงจร พร้อมกันนั้นได้จัดตั้งบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อดูแลงานฝึกอบรมโดยตรง


ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย ซานโต ได้นำประสบการณ์จริงและความรู้จากการช่วยเหลือสังคม ของทีมครูฝึก ที่สนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลไปถึงสถานประกอบการ / นายจ้าง และประเทศชาติต่อไป


บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ยังเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดารดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ตามทะเบียนใหม่เลขที่ ดพ.๕๒-๐๐๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

     

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการจากบริษัทฯ
• บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
• บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
• บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด
• บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
• บริษัท แอดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) “ Double A ”
ฯลฯ

เรายังมีส่วนร่วมเป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการดับเพลิงและผจญเพลิงร่วมกับโรงงานต่างๆ มากกว่า 10 ปี เช่น
• โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
• บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด “อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม ”
• บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด จ.สมุทรสาคร
• บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
• บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
• สนามบินสุวรรณภูมิ
ฯลฯ

นโยบายการให้บริการและประกันคุณภาพ
• รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องดับเพลิงเป็นเวลา 5 ปี
• จำหน่ายพร้อมติดตั้งและสาธิตการใช้งานเครื่องดับเพลิงอย่างถูกวิธี
• บริการตรวจเช็คคุณภาพเครื่องดับเพลิง
• รับบรรจุน้ำยาดับเพลิงคุณภาพสูง พร้อมบริการสำรองถังดับเพลิง

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีปะสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์
SANTO Call Center ขึ้นโดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• บริการเสนอราคา และรับการสั่งสินค้า
• ให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย
• สอบถามรายการโปรโมชั่น แคมเปญต่างๆ และข้อมูลทั่วไป
• ประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานบริการต่างๆ เช่น การส่งสินค้า การรับเครื่องดับเพลิงเพื่อ
มาบรรจุ เป็นต้น
• รับแจ้งปัญหา ข้อร้องเรียน คำติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ

 

โดยทีมงานผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ การบริการที่ใส่ใจในรายละเอียดและด้วยความมุ่งมั่นการให้บริการแบบ One Stop Services ลูกค้าสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้ระหว่าง เวลาทำการ 08.00 น. - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
โทรศัพท์   :0-2245-9560, 0-22483071
แฟกซ์        :0-2246-6859
E-mail Address: santofire@santofire.com , st_product@hotmail.com